// Gå tillbaka

Vem kan komma med

Uttagningen baserar sig på den ungas egen motivation och egenskaper. Han/hon förutsätts ha relativt god framgång i skolan, förmåga att anpassa sig till nya situationer, kunna uppträda, tåla stress och vara självständig. Eleverna väljs på basen av ansökningen och ett urvalsprov.

Årsutbytesprogrammet är avsett för unga, som normalt har fyllt 16-17 år, när de åker ut. Vissa värdländer kan ha egna noggrannare åldersgränser. Dessa framgår i dokument på blanketter-sidan. Utbytesåret för elever från Finland börjar i augusti och slutar i juli följande år.

Kostnader

De exakta kostnaderna presenteras under riksomfattande inskolningsdagar för utbyteselever, som före utfärden ordnas i månadsskiftet april-maj. Kostnaderna nedan är preliminära uppskattningar.

• Årsutbytesprogrammets arrangörsavgift till Finlands Rotary ry 600 €
• Flygresa till värdlandet beroende på land 200 till 2000 € (Europa – Nya Zeeland)
• Försäkring beroende på värdlandet mellan 350 till 950 €
• Visum beroende på värdlandet
• Läkar- och tandläkarintyg som skall bifogas ansökningen
• Inskolning i hemlandet ca 50 € + resekostnader
• Till fjärran mål flyger man i grupp och där ordnar man före inkvarteringen i värdfamilj ett inskolningstillfälle, som är obligatoriskt. Kostnaderna för detta tillfälle är uppskattningsvis:

Brasilien/Argentina 800 €
Mexiko 500 €
USA/Kanada 1300 €
Australien/Nya Zeeland 800 €

• Ungdomsutbyteskavaj jämte pinschrar inklusive postning 250 €

Eventuella tilläggskostnader

• Vissa värdländer förutsätter anskaffning av en extra försäkring
• Deposition i nödreservfond (emergency fund) ca 300 € (återbetalas)
• Läkarintyg och vaccinationer till visumansökan
• Registrering hos lokala myndigheter
• Anskaffning av lokalt personkort

Tilläggskostnader mellan 0 – 500 € kan uppstå beroende på värdlandet.

Till länder, dit man flyger i grupp och där ett obligatoriskt inskolningsprogram ingår, måste flygbiljetterna anskaffas via den resebyrå som Rotary anvisar.

Enligt årsutbytesprogrammet betalar Rotary-klubben, som står som värd för eleven, åt eleven en fickpeng på ca 60 € i månaden. Värdklubben och värdfamiljerna står för elevens mat-, bostads- och skolkostnader samt för kostnader av familjeresor. I USA betalas kostnaderna för skolmåltid i regel från den fickpeng klubben betalar.

Arrangörsavgiften för årsutbytet betalas på konto:
Mottagare: FINLANDS ROTARY RY/UNGDOMSUTBYTE
Konto: IBAN FI96 2001 1800 1502 97
Referens: 1504
Till sidans topp

Ansökning till årsutbyte

Ansökningstiden till årsutbyte går ut i slutet av september året före utfärdsåret.

• Fråga Rotary-klubbarna på din ort efter möjligheten att komma med i utbytet. Det finns sex Rotary-distrikt i Finland. Rotary-klubbarnas kontaktuppgifter finns på nätet under rotary.fi (Club Finder). Du kan också använda sökmaskinen på internet.
• Sänd din ansökning (en A4) till klubben. Ansökningarna är i fri form. Berätta om dig själv, om din familj och varför du vill komma med i utbytet. Glöm inte dina egna kontaktuppgifter!
• Utsändarklubben intervjuar kandidaterna och deras familjer. Därefter gör klubben sin framställning.
• Utsändardistriktet intervjuar de elever klubbarna framställt och gör ett slutgiltigt val.
• Efter att du har informerats om ditt godkännande skall du tillsmmans med din utsändarklubb fylla i en förbindelseblankett. Där frågas du efter fyra olika landsalternativ, dit du förbinder dig att åka. Åtminstone två av dessa länder skall vara icke-engelsktalande länder. Samtidigt skall du erlägga arrangörsavgiften. Förbindelseblankertten skall vara klubben tillhanda och avgiften betald på ovan angivet konto vid slutet av november.
• Efter att ha fått godkännandet bör du utan dröjsmål reservera tid hos tandläkare och läkare för att få nödvändiga hälsointyg. Du skall också be skolan om ett studieutdrag på engelska.
• Fyll i den egentliga ansökningsblanketten på webben, där det finns en färdigtprogrammerad blankett. Vid behov be om hjälp av klubbens ungdomsansvarige. Den ifyllda ansöknings-blanketten med alla bilagor och med din underskrift skall vara utsändarklubben tillhanda i slutet av december.
• Ansvarspersonerna för årsutbytet inom Rotary placerar kandidaterna till mottagarländerna och är i kontakt med kandidaten i februari. Avfärden till årsutbyte sker i juli-augusti.

Under vårens lopp ordnas det inskolningstillfällen för alla utgående utbyteselever. Dessa tillfällen utgör en del av utbytesprogrammet och är således obligatoriska för alla, som skall åka ut. Tidpunkterna för inskolningarna och andra viktiga tider hittar du i ungdomsutbyteskalendern.

Till sidans topp

Copyright © 2016 Rotary Youth Exchange Finland. All rights reserved.